مقاله بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان

مقاله بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 130

حجم فایل (به کیلوبایت) : 286

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 20000 تومان

خرید و دانلود

مقاله بررسی رابطه باورهای مذهبی با افسردگی در دانشجویان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و باورهای مذهبیدر دانشجویاندانشگاه Xبود. بدین منظور120 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. پرسشنامه های پژوهش شامل پرسشنامه های نگرش سنج مذهبی براهنی و افسردگی بک بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از آمار توصیفی و استنباطی (روش ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل برای دو گروه ) استفاده شد. نتایج نشان دادکه بین باورهای مذهبیباافسردگی رابطه معکوس معنی دار وجود داردو در بین دانشجویان بر اساس جنسیت از نظر افسردگی تفاوت وجود دارد ولی از نظر باورهای مذهبی تفاوتی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی:افسردگی، باورهای مذهبی،دانشجویان

فهرست مطالب :

عنوان                                                                                                                                                              صفحه

چکیده                                                                                                                                  1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه....................................................................................................................................................................................3

بیان مسله............................................................................................................................................................................ 4

ضرورت و اهمیت پژوهش................................................................................................................................................... 7

اهداف پژوهش......................................................................................................................................................................8

فرضیه‌های پژوهش...............................................................................................................................................................8

متغیرهای پژوهش.................................................................................................................................................................8

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها......................................................................................................................................9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه ................................................................................................................................................................................... 11

 تعریف و ماهیت اختلال افسردگی........................................................................................................................................11

نشانه شناسی................................. ..................................................................................................................................13

شیوع.....................................................................................................................................................................................15

نظریات...................................................................................................................................................................................15

باورهای مذهبی.....................................................................................................................................................................20

جنسیت و افسردگی.............................................................................................................................................................26

پیشینه داخلی و خارجی......................................................................................................................................................27

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

مقدمه ..................................................................................................................................................................................30

طرح پژوهش........................................................................................................................................................................30

جامعه آماری.........................................................................................................................................................................30

 نمونه و  روش نمونه­گیری....................................................................................................................................................30

ابزارهای پژوهش .... .............................................................................................................................................................30

روش اجرای پژوهش.............................................................................................................................................................32

روش تجزیه و تحلیل داده ها ..............................................................................................................................................32

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های پژوهش................................................................................................................................................................34

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

مقدمه...................................................................................................................................................................................39

بحث وتفسیریافته­های پژوهش...........................................................................................................................................39

نتیجه گیری..........................................................................................................................................................................42

محدودیتهای پژوهش...........................................................................................................................................................42

پیشنهادات  .........................................................................................................................................................................43

فهرست منابع........................................................................................................................................................................44

پیوستها...............................................................................................................................................................................47